نیروگاه لوشان

پروژه انتقال اطلاعات سطح مخازن مازوت به اتاق کنترل نیروگاه لوشان