کادر اداری

مدیر عامل

آقای مهندس عارف لاری ئی
آدرس ایمیل : areflariei@controlnegar.com

جانشین مدیر عامل و مدیر فروش

خانم مهندس افسون شیدرنگ
آدرس ایمیل :ashidrang@controlnegar.com

مدیر مالی و اداری

خانم مهندس معصومه خوشخرام
آدرس ایمیل :info@controlnegar.com